โลโก้เว็บไซต์ การทำยาดม ยาหม่อง ลิปมัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทำยาดม ยาหม่อง ลิปมัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำลิปมัน ยาดม ยาหม่อง
              ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ และนายสราวุธ พรหมรุกขชา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา