โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะวิทยาสตร์ฯเป็นวิทยากรฝึกอบรมการทำลาบเห็ด ไส้อั่วเห็ด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์คณะวิทยาสตร์ฯเป็นวิทยากรฝึกอบรมการทำลาบเห็ด ไส้อั่วเห็ด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์คณะวิทยาสตร์ฯเป็นวิทยากรฝึกอบรมการทำลาบเห็ด ไส้อั่วเห็ด
    ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ได้ดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา