โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบทะเบียนกลาง” สู่การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่ายวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบทะเบียนกลาง” สู่การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาฝ่ายวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบทะเบียนกลาง” สู่การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
         เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการใ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา