โลโก้เว็บไซต์ Thailand407ธค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

Thailand407ธค59

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิชาการจัดการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา Thailand 4.0 จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ ก้าวอย่างไรให้ทันโลก
          7 ธันวาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาหัวข้อ Thailand 4.0 จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ ก้าวอย่างไรให้ทันโลก ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา