โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศเป็นวิทยากรคอม9พย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สารสนเทศเป็นวิทยากรคอม9พย59

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์สาขาระบบสารสนเทศฯ มทร.ล้านนา ลำปางเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการคอมพิวเตอร์
          เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวิชญ์ ความหมั่น หัวหน้าสา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา