โลโก้เว็บไซต์ ประชุมวีเนต8พย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมวีเนต8พย59

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมพร้อมคณะกรรมการจัดทดสอบ V-NET
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการจัดทดสอบอาชีวศึกษาระดับชาติ V-NET ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา