โลโก้เว็บไซต์ สาขาท่องเที่ยวดูงานตามเส้นทางตามรอยพระบาท2930ตค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาท่องเที่ยวดูงานตามเส้นทางตามรอยพระบาท2930ตค59

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการการเรียนการสอน ศึกษาดูงานโครงการหลวงตามเส้นทางตามรอยพระบาท
          สาขาวิชาการท่องท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานโครงการหลวงตามเส้นทางตามรอยพระบาท ณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา