โลโก้เว็บไซต์ เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย2พย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย2พย59

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯแทนตำแหน่งว่าง
         วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2559) คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งหน่วยที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งว่าง ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา