โลโก้เว็บไซต์ ค่ายคนดี5930ตค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ค่ายคนดี5930ตค59

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายคนดี” 2559
          ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายคนดี” 2559 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา