โลโก้เว็บไซต์ ยาดมน้ำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ยาดมน้ำ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมการทำยาดม (พิมเสนน้ำ)
                 โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์อาภาวดี ทับสิรักษ์ และอาจารย์ชนิษฐา ใจเป็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา