โลโก้เว็บไซต์ จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 13ตค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 13ตค59

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ตุลาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ Brawijaya University จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์
          สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ร่วมกับ Faclty of Animal Husbandry ,...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา