โลโก้เว็บไซต์ ไอศกรีมฟักข้าวผสมเสาวรส | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ไอศกรีมฟักข้าวผสมเสาวรส

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาคณะครูและนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมฟักข้าวผสมเสาวรส
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ จ.ลำปาง และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา