โลโก้เว็บไซต์ มทร ล้านนา ลำปาง ร่วมงานประชุมวิชาการนวัตกรรมสร้างสรรค์ครั้งที่ 3 1516กย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร ล้านนา ลำปาง ร่วมงานประชุมวิชาการนวัตกรรมสร้างสรรค์ครั้งที่ 3 1516กย59

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3  (The 3rd Conference...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา