โลโก้เว็บไซต์ แต่งตั้งบุคลากรดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (19-4-66) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แต่งตั้งบุคลากรดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (19-4-66)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 เมษายน 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก....


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา