โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเสริมสร้างบัญชีนวัตกรสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (Youth Startup) เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี10กพ66 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเสริมสร้างบัญชีนวัตกรสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (Youth Startup) เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี10กพ66

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดย มทร.ล้านนาสาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเสริมสร้างบัญชีนวัตกรสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (Youth Startup) เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี
        สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเสริมสร้างบัญชีนวัตกรสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (Youth Startup) ภายใต้โครง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา