โลโก้เว็บไซต์ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด วันที่ 19 ส.ค.59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด วันที่ 19 ส.ค.59

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ให้แก่กลุ่มเพาะเห็ด
         ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา