โลโก้เว็บไซต์ นริศรา สกุลสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : นริศรา สกุลสอน

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและวันอำลาสถาบันปีการศึกษา 2558
อังคาร 17 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานปัจฉิมนิเทศและวันอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 1077 คน  ณ อาคารอเนกประสงค์  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559     ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  กล่าวว่า งานป... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการในพิธีเปิดงานโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง
พุธ 11 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการข้าวในพิธีเปิดโรงเรียนข้าวและชาวนาจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยจัดแสดงผลงานข้าวสามสุข รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดกล้าใหม่ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ชุมชน ปี 8 และข้าวเจ้าก่ำผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัย     สำหรับโครงการโรงเร... >> อ่านต่อ


ทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยนำทีมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย บ้านสบจาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ด้วยทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ร่วมกับคณะวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผศ.ดร.อุเทน คำน่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ รองหัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุลอาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ ทีมส่งเสริมการปลูก อาจารย์สรวิทย์ ปานพินิจ คณะบริหารธุ... >> อ่านต่อ


สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดโครงการทัศนศึกษาเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ
ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2559อาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล    กล่าวว... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
อังคาร 3 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นักศึกษาสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จำนวน 11 คน เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ณ โรงฝึกงานช่างกลโรงงาน ศูนย์ฝึกอบรมเ... >> อ่านต่อ


อุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง ลงงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
เสาร์ 30 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 อาจารย์พงศกร  สุรินทร์ นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ชั้นปีที่ 1  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ลงงานบริการวิชาการสร้างชั้นวางก้อนเชื้อเห็ด ภายใต้โครงการยกระดับหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านวอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง     สำหรับการลงงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของคณะซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกวางแผนงานการทำงานด้านการผลิต ก... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงาน
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานแก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล และสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้โอวาทแก่นักศึกษา    ข่าว/ภาพ :อ.พงศกร  สุรินทร์ >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ ชาว BALA
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 28 เมษายน 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวิชาการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ ชาว BALA ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด    นางสาวศิริลักษณ์ หอมห่วน คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรร... >> อ่านต่อ


นศ.มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วม กิจกรรม
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. มทร.ล้านนา ลำปาง โดย ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน กิจกรรม "โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่สถานศึกษาจังหวัดลำปาง" ประจำปี 2559 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ด.ต.ปัญญา วงศ์วังสกุล ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และคุณคมสัน สโรบาล นิติกร ชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานประกันสังคมที่ถูกต้อง ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้ นักศึกษาม... >> อ่านต่อ


ศิษย์เก่าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เล่าประสบการณ์สู่น้อง
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางจัดกิจกรรมศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์สู่น้อง ณ อาคารสาขาอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเกศกานดา นันติ บริษัทพรีเมี่ยมฟูดส์ จำกัด  และนางสาวศิรินภา บุญมา บริษัทมาเจสติก อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ "ความสัมพันธ์ของการวิจัยตลาดและการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร" แก่นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 164


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา