โลโก้เว็บไซต์ ซิสโก้ ไทยแลนด์ และชิชาง คอมพิวเตอร์ จับมือ วิทยบริการฯ จัดอบรมฯ ความปลอดภัยด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ซิสโก้ ไทยแลนด์ และชิชาง คอมพิวเตอร์ จับมือ วิทยบริการฯ จัดอบรมฯ ความปลอดภัยด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มีนาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมและการใช้งานระบบความปลอดภัยด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  Cisco Networking Academy Workshop ณ เรือนราชารีสอร์ท  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
   ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา กล่าวเปิดงาน  มีคุณภิญญุตา อภิชาณพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้าองค์กร บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาฯ และแนะนำเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้งานใน มทณ.ล้านนา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมฯ ครั้งนี้ เป็นอาจารย์และบุคลากร จาก มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๙ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเพิ่มทักษะความสามารถบุคลากร ของ มทร.ล้านนา 
   ด้านอาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการ (สวส.มทร.ล้านา) และอาจารย์อนุพงศ์ ไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการพร้อมด้วยอาจารย์อรรถพล วิเวก นำเสนอเนื้อหาการเรียน Online courses CCNAv7 : Introduction to Networks CCNAv7 : Switching ,Routing, and Wireless Essentials และ CCNAv7 : Enterprise Networking ,Security ,and Automation  ใน Cisco Network Academy และการใช้เครื่องมือ Packet tracer ในการจำลองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียน การสอน ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่สามารถใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อไป 
   นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุย มอบนโยบายการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ โดยให้ความสำคัญด้านการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมไปถึงให้โอวาทและปิดงานอบรมสัมมนาฯ ครั้งนี้ ตามลำดับ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ที่มาข่าว/ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา