โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายแสดงความยินดีบัณฑิต)  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศผลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายแสดงความยินดีบัณฑิต)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่กองประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายแสดงความยินดีบัณฑิต) ขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างผลงานการออกแบบจากความรู้ ความสามารถของนักศึกษา เผยแพร่ในจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โดยรอบมหาวิทยาลัย และ จุดประชาสัมพันธ์ภายนอก รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่ต่าง ๆ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายแสดงความยินดีบัณฑิต) เรียบร้อยแล้ว   จึงประกาศผลการตัดสิน ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่
นางสาวนุชนาฎ สะหลี    นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่
นางสาวนฤทัย บุญน้อย  นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3  ได้แก่
นางสาวอรณิชา ชัยชนะ   นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะจัดให้มีการมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 – 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี และสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายแสดงความยินดีบัณฑิต) ให้ติดต่อรับเกียรติบัตรได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา