โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่  “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566”  เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG  (6 – 8 ม.ค.66) | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566” เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG (6 – 8 ม.ค.66)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มกราคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกัน จัดงาน"มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)" ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้ง ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง พลังงาน อว.กับการพัฒนาภาค พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  ณ เวทีกลาง ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก  นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดลำปาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับในนามเจ้าภาพ  และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร  บุคลากร  นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมงาน    

      ทั้งนี้รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวปาฐากถาพิเศษเรื่องพลัง อว.กับการพัฒนาภาค พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่โลกจับตามมองและเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางอาหารอันดับที่ 12 ของโลก เป็นประเทศที่มีฐานทางด้านเกษตรและฐานทางด้านอุตสาหกรรมอยู่ในระดับดี โดยภาคการเกษตรมีทั้งการเกษตรที่ต้องปรับปรุงและการเกษตรในระดับโลก ในส่วนของเกษตรที่ต้องปรับปรุงมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวง อว. ต้องมีบทบาทในการสนับสนุนองค์ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลโลยี วิศวกรรมและการบริหารจัดการ ในช่วงที่ประเทศไทยประสบกับวิกฤตโควิด ทำให้เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว ทำให้ภาคเอกชนลดการจ้างงานลง ภาครัฐจึงต้องส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะกระทรวง อว. ได้สนับสนุนการจ้างงานในระดับท้องถิ่นในโครงการ U2T for BCG ทำให้เศรษฐกิจระดับภูมิภาคยังสามารถขับเคลื่อนได้

     การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม  สร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้กับบุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาหรือสร้างสรรค์ พร้อมต่อยอด ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และ  เพื่อให้หน่วยงานที่ปรึกษาที่มีความพร้อมและเหมาะสมในการจัดงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในภูมิภาค  สำหรับการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค”  ดําเนินการจัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน มีการหมุนเวียนการจัดงานไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในปี พ.ศ.2566 นี้ ได้รับความร่วมมือ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมขึ้น โดยกำหนดพื้นที่จัดงานในพื้นที่ลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่จัดการศึกษาที่มีความพร้อมด้านวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น เป็นที่รู้จักและสร้างชื่อเสียงในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมาย

            มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)  "ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG”  กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2566  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง     กิจกรรมภายในงาน    ประกอบด้วย  นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , นิทรรศการการวิจัยของหน่วยงาน/นักวิจัยในพื้นที่/เครือข่ายการวิจัยในภูมิภาค, นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ, พื้นที่ให้คำปรึกษาความรู้จากงานวิจัย ตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา, การประกวดนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวและภูมิปัญญาล้านนา ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG, การนำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” 6 กลุ่มเรื่อง, เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์, เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านการเกษตรและอาหาร, เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านพลังงาน วัสดุ และสิ่งแวดล้อม, ยกระดับการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์และภูมิปัญญาล้านนา, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน งานวิจัยรับใช้สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตลาดนัด U2T for BCG  ตลาดนัดคลินิกเทคโนโลยี และสินค้าโอทอปมากมาย.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5434-2547 – 8 ต่อ 109, 123 หรือ

https://www.facebook.com/ResearchExpo2023/

https://researchexpo.rmutl.ac.th/2023ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา