โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มกราคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการฝึกอบรม

 หัวข้อการใช้งานฐานข้อมูล Turnitin
ทุกวันศุกร์ สัปดาห์แรกของแต่ละเดือน
เวลา 10:00 – 12:00 . (เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์กันยายน  2565)
ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม : https://bit.ly/3qLmIyk
วิทยากรโดย : ดร.ปวียา รักนิ่ม
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร งานหอสมุด

 หัวข้อ : การใช้ฐานข้อมูล สนับสนุนการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
ทุกวันพุธสัปดาห์ที่สอง ของแต่ละเดือน
เวลา 15:00 – 16:30 . (เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมกันยายน 2565)
ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม : https://bit.ly/333rrmL
วิทยากรโดย : บุคลากร งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หัวข้อ : การใช้ฐานข้อมูล สนับสนุนสนับสนุนการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ทุกวันพุธสัปดาห์ที่สาม ของแต่ละเดือน
เวลา 15:00 – 16:30 . (เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคมกันยายน 2565)
ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม  : https://bit.ly/33095TH
วิทยากรโดย : บุคลากร งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หัวข้อ : การใช้ฐานข้อมูล สนับสนุนสนับสนุนการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุกวันพุธสัปดาห์ที่สี่ ของแต่ละเดือน เวลา 15:00 – 16:30 . (เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคมกันยายน 2565)
ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม  : https://bit.ly/3zDtRow
วิทยากรโดย : บุคลากร งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุหากผู้สนใจลงทะเบียนแต่ละสัปดาห์ไม่ถึง 10 คน ขอยกเลิกสัปดาห์นั้นไปเป็นของเดือนถัดไป
ทางคณะฯ สามารถ กำหนดวันอบรมเพิ่มเติมตามความต้องการในการอบรมให้กับบุคลากรและนักศึกษา
แจ้งรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage : AritRmutlงานหอสมุด
หรือติดต่อสอบถามผู้ดูแลระบบโดยตรง นางสาวสุพิศ  ทองซัง ,E-Mail : supis@rmutl.ac.th โทรศัพท์ 053-921444 #1332


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา