โลโก้เว็บไซต์ สภา มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สภา มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 ตุลาคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.380/2561 เรื่อง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งคณะบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ข้อ 5 แต่งตั้ง รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2561 บัดนี้ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลาลออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการในมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปอย่างต่อเนื่องและด้วยความเรียบร้อย

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 วรรคสอง แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 จึงแต่งตั้งให้ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา จนกว่าจะดำเนินการพิจารณาสรรหาอธิการบดีแล้วเสร็จ  

     ในการนี้ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ได้ลงนามในเอกสารส่งมอบงานและช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา โดยมี รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา และ ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมซอมพอ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา