โลโก้เว็บไซต์ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ได้ลงนามในเอกสารส่งมอบงานให้กับ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ได้ลงนามในเอกสารส่งมอบงานให้กับ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 ตุลาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาสภา มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา
       ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.380/2561 เรื่อง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งคณะบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ข้อ 5 แต่ง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา