โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ซักซ้อมความพร้อมการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ออนไลน์ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ซักซ้อมความพร้อมการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กันยายน 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ 15 กันยายน 2564 มทร.ล้านนา ร่วมซักซ้อมความพร้อมการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ (ออนไลน์) โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา โดย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนกล่าวถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุนพระราชทานและนำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาทุนพระราชทานในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปี 2561-2564 จำนวน 8 รายซึ่งศึกษาอยู่ที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน 6 รายและศึกษาอยู่ที่ มทร.ล้านนาลำปาง จำนวน 2 ราย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทผ่านระบบออนไลน์ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา