โลโก้เว็บไซต์ ๑๕ กันยายน วันราชมงคล | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

๑๕ กันยายน วันราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กันยายน 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแรกเริ่มจัดตั้งจากการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในนาม“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา”เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น ๑ ใน ๙ ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชมงคลซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดการศึกษาใน ๖ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง น่าน ตาก พิษณุโลก

พระราชทานนามราชมงคล

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ พระราชทานนาม “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” อันหมายถึง “สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา” ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ นับแต่นั้นมาราชมงคลจึงเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิต “บัณฑิตนักปฏิบัติ” รับใช้สังคมเป็นที่ยอมรับถึงศักยภาพของบัณฑิตตลอดมา จวบจนการได้รับพระมหากรุณาธิคุณยกวิทยฐานะเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก ๘ แห่ง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘

ราชมงคลล้านนาตราสัญลักษณ์

            ตราสัญลักษณ์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีลักษณะเป็นตรารูปวงกลมมีดอกบัว ๘ กลีบล้อมรอบ หมายถึงทางแห่งความสำเร็จ  มรรค ๘ และความสดชื่น เบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายในดอกบัวเป็นตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่อันเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำพระองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานนามว่า ราชมงคล บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฏครอบและมีเลข ๙ บรรจุอยู่หมายถึงรัชกาลที่ ๙ ด้านล่างของตรารูปวงกลมทำเป็นกรอบโค้งรองรับมีชื่อสถาบันบรรจุอยู่ภายในว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ซึ่งต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณสถาปนาขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” และคั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ทิพย์ประจำยามทั้งสองข้าง โดยใช้เป็นเครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสืบมา

 

      ๑๕ กันยายน วันราชมงคล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ อย่างหาที่สุดมิได้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา