โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษารหัส 64 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษารหัส 64 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          11 มิถุนายน 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษารหัส 64 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อปลูกฝังและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยถ่ายทอดภาพและเสียง ณ ห้องประชุมซอมพอ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
          ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ให้ความสำคัญในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด พิษภัยของยาเสพติดต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม รวมไปถึงมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได้และเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศต่อไป
          ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวว่า โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็นโครงการที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาใหม่เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2564 ได้รับเกียรติวิทยากรจากคุณกิติ  ศรีอาวัชนาการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง บรรยายหัวข้อ เยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ยังมีการอบรมการใช้งานสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่อีกด้วย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : จตุพร  โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา