โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  รหัส 64 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 64 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  รหัส 64 ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 โดยจัดถ่ายทอดสัญญาณ  ณ ห้องประชุมซอมพอ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
          ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวว่า  ท่ามกลางการระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่ในด้านต่างๆ ทั้งการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมนักศึกษา สวัสดิการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้คณะ หลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดการเรียนการสอน โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียนตลอดหลักสูตร การเทียบโอนรายวิชา
          การเรียนในระดับอุดมศึกษานักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น มีเพื่อนใหม่ มีสังคมใหม่และมีกาเรียนรู้ใหม่ๆ ขอให้นักศึกษามีสติ มีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และมีความสุขกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวในตอนท้าย
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา