โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ปีการศึกษา2563 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กำหนดการสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ปีการศึกษา2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มีนาคม 2564 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 2755 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยกลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21

          สำนักวิทยบริกาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับเขตพื้นที่ คณะ ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียด และกำหนดการเข้าสอบนักศึกษาชั้นปีจบของแต่ละเขตพื้นที่ โดยนักศึกษาจะทำการสอบผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ RMUTL Education : Innovation of education  

คำแนะนำสำหรับนักศึกษา  

  1. การดำเนินการจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เข้ารับการทดสอบมาตรฐาน ประกอบด้วย
    • นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รหัสนักศึกษา 60
    • หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี รหัสนักศึกษา 59
    • หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) รหัสนักศึกษา 62

         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

               - วันที่ 30 มีนาคม 2563  เวลา 08.00 น. - 18.00 น.

         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

               - วันที่ 31 มีนาคม 2563  เวลา 08.00 น. - 13.00 น.

         คณะวิศวกรรมศาสตร์

               - วันที่ 31 มีนาคม 2563  เวลา 13.00 น. - 18.00 น.

     2. ตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ กำหนดให้มีการจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ ตามกำหนดการสอบของแต่ละเขตพื้นที่ ขอให้นักศึกษาในแต่ละคณะเข้าสอบตามวันและเวลาดังกล่าว

     3. ระบบการสอบจะเปิดตามวันและเวลาของแต่ละศูนย์สอบกำหนด หากพ้นกำหนดการสอบ ขอสงวนสิทธิ์การบันทึกผลการสอบในระบบทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัย

     4. กรณีที่นักศึกษามีปัญหาการสอบ หรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ งานวิทยบริการ กองการศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่ หรือ กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา

หมายเหตุ   หากนักศึกษาไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสอบออนไลน์   สามารถมาติดต่อสอบได้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ 84 พรรษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา