โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 ธันวาคม 2563 โดย บรรพต ถวัลย์วราศักดิ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวิชาการได้ดำเนินการสรุปรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 จำนวน 17 ราย

จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนการติดต่อขอชำระเงินล้าช้า
1. ให้ดำเนินการติดต่อรับเอกสารขอชำระเงินที่ห้องทะเบียน
2. นำคำร้องไปยื่นขอชำระเงินที่ห้องการเงิน/กองคลัง
3. นำสำเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมคำร้องกลับมายื่นที่งานทะเบียน
หมายเหตุ  ชำระค่าบำรุงการศึกษาที่ กองคลัง/งานการเงิน (วัน-เวลาราชการ) เฉพาะนักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับอนุมัติให้ชำระฯ ล่าช้า 
  ครั้งที่ 1 วันที่ 11 - 15 ม.ค. 64   ครั้งที่ 2 วันที่ 15 - 19 มี.ค. 64

คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา