โลโก้เว็บไซต์ ประกาศแจ้งตารางนัดหมายการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศแจ้งตารางนัดหมายการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 พฤศจิกายน 2563 โดย บรรพต ถวัลย์วราศักดิ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศแจ้งตารางนัดหมายการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ทางธนาคารกรุงไทยจะแข้ามาให้บริการถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 8.00 น. - 17.00 น.

(ตรวจสอบรอบการถ่ายรูป ตามตารางแนบท้าย)

ขอให้นักศึกษาเตรียมบัตรประชาชนพร้อมสําเนาบัตรรับรองสําเนาถูกต้องมายื่นวันถ่ายภาพ เพื่อส่งให้
ธนาคารกรุงไทยสําหรับทําบัตรนักศึกษาต่อไป


นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาให้ถูกระเบียบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การถ่ายรูป พ.ศ. 2553 (รายละเอียดตามแนบ)

หมายเหตุ:ถ้าไม่มาถ่ายรูปในวันและเวลาดังกล่าว นักศึกษาจะต้องรอถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาในรอบถัดไปจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา