โลโก้เว็บไซต์ แจ้งกำหนดการการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งกำหนดการการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         งานนักศึกษาวิชาทหาร แจ้งกำหนดการการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563  เปิดรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-27 กรกฎาคม 2563 โดยแนบหลักฐานการสมัครดังนี้
         1.ใบรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.1)
         2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร   
         3.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร
         4.รูปถ่าย 2 รูป ชุดนักศึกษาวิชาทหาร
         5.สำเนาหนังสือวิทยฐานะ
         6.หนังสือรับรองการจบแต่ละชั้นปี (กรณีย้ายสถานศึกษาต่างจังหวัด)

สำหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 แนบหลักฐานการสมัครและรายงานตัวดังนี้
         1.ใบรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.2)
         2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
         3.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร
         4.รูปถ่าย 2 รูป ชุดนักศึกษาวิชาทหาร
         5.หนังสือรับรองการจบแต่ละชั้นปี (กรณีย้ายสถานศึกษาต่างจังหวัด) 

         สำหรับกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 พิธีไหว้ครู วันที่ 27 สิงหาคม 2563  เปิดการฝึกวันศุกร์-วันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 2-18 ตุลาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผกท. บุญธรรม. โสใจวงค์. โทรศัพท์ 095-4484419 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครตามแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา