โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ตามสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ตามสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มิถุนายน 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        22 มิถุนายน 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งการปฐมนิเทศเป็น 3 ช่วงเวลา ประกอบด้วย การปฐมนิเทศรวม 6 พื้นที่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ITA และ QA และการปฐมนิเทศในส่วนของพื้นที่ โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา
       ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า การเรียนในมหาวิทยาลัย มีแตกต่างไปจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งนักศึกษาจำเป็นต้องเรียนแบบออนไลน์ นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น ต้องแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนให้นักศึกษามีแต่ความรู้ แต่ยังสอนทักษะให้รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยี ให้สามารถอยู่รอดได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ซึ่งนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในทุกหลักสูตร ทุกคณะ จะได้รับการดูแลจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่ และศิษย์เก่า อย่างอบอุ่นและเต็มใจ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษา เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการเรียนรู้ นวัตกรรม ด้านสารสนเทศ การสื่อสารและเทคโนโลยี รวมทั้งด้านการใช้ชีวิตและการทำงาน เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ไปประกอบสัมมาชีพได้อย่างมั่นคงในอนาคต
       สำหรับการปฐมนิเทศในภาคบ่ายเป็นการปฐมนิเทศออนไลน์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นการแนะนำ  เตรียมความพร้อม และชี้แจงการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
       ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
       ภาพ : จตุพร  โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา