โลโก้เว็บไซต์ 2021-11-04 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2021-11-04

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง
พฤหัสบดี 4 พฤศจิกายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564  ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นั้น  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จึงได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ของรายวิชาที่สอนโดยอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยแยกแต่ละหลักสูตรดังนี้  แนวทางการจัดการเรียนการสอน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา