โลโก้เว็บไซต์ Surin Srijun | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 ผู้เขียน : Surin Srijun

แบบฟอร์มขอใช้บริการและประเมินความพึงพอใจ หน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยระบบเครือข่าย มทร.ล้านนา ลำปาง
พฤหัสบดี 1 ตุลาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คำชี้แจง. แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ขอใช้บริการและประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการหน่วยบริการสารสนเทศและหน่วยระบบเครือข่าย ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ผู้ตอบแบบสอบถามกรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้หรือ >>>  >> อ่านต่อ


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในกองการศึกษาลำปาง
อังคาร 29 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 29 กันยายน 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน ณ ห้องพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 203 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณวัชรินทร์ สิทธิตัน เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้           วัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะการพัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลข... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา