โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

สอบกลางภาค 1/2562
อังคาร 13 สิงหาคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 มทร.ล้านนา ลำปาง  ตรวจสอบตารางสอบ คลิก http://registra.lpc.rmutl.ac.th/exams.php >> อ่านต่อ


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 2562
อังคาร 6 สิงหาคม 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา >> อ่านต่อ


รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
อาทิตย์ 4 สิงหาคม 2562

สถานที่ : หอประชุม มทร.ธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล >> อ่านต่อ


ซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
อาทิตย์ 4 สิงหาคม 2562

สถานที่ : หอประชุม มทร.ธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา >> อ่านต่อ


อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ
จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : ห้องเธียร์เตอร์ ช้ัน 2 อาคาร 84 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ >> อ่านต่อ


เปิดภาคการศึกษา
จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ผู้รับผิดชอบ : สาขาศิลปศาสตร์ >> อ่านต่อ


สานสัมพันธ์น้องพี่ RMUTLL 2019
จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา >> อ่านต่อ


เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์/ปรับพื้นฐานวิชาชีพ
จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : อาคารปฏิบัติการกลาง /อาคารแต่ละคณะ
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ /ประชุมผู้ปกครอง รหัส62
จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ / ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 156

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา