โลโก้เว็บไซต์ วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2558

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 379 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 กรกฎาคม 2559 - 8 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2558  ณ งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2559ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา