โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา ปวส. สอบวีเนต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษา ปวส. สอบวีเนต

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 ธันวาคม 2560 - 17 ธันวาคม 2560

สถานที่ : อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา