โลโก้เว็บไซต์ เรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 398 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 พฤษภาคม 2560 - 26 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา