โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาระดับ ปวส.  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาระดับ ปวส.

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 เมษายน 2560 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 เมษายน 2560 - 26 เมษายน 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

งานวันปัจฉิมนิเทศ - วันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 

กำหนดการ คลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา