โลโก้เว็บไซต์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 กุมภาพันธ์ 2560 - 26 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ

          นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ 0 5434 2547-8 ต่อ 211



ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา