โลโก้เว็บไซต์ ประกาศถอนชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระค่าลงทะเบียน/ ไม่รักษาสภาพ/ไม่ลาพัก ตามระยะเวลาที่กำหนด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศถอนชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระค่าลงทะเบียน/ ไม่รักษาสภาพ/ไม่ลาพัก ตามระยะเวลาที่กำหนด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2560 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 302 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2560 - 17 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

ประกาศถอนชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระค่าลงทะเบียน/ ไม่รักษาสภาพ/ไม่ลาพัก ตามระยะเวลาที่กำหนด
ภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ระบบทะเบียนกลางคลิก
https://regis.rmutl.ac.th/student/loginออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา