โลโก้เว็บไซต์ วันประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 ตุลาคม 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 453 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 21 ตุลาคม 2559 - 21 ตุลาคม 2559

สถานที่ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

วันประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน
ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง 

http://regis.rmutl.ac.th/student/loginออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา