โลโก้เว็บไซต์ ประกวด RMUTLL STAR CONTEST | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกวด RMUTLL STAR CONTEST

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กันยายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 435 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 12 กันยายน 2559 - 21 กันยายน 2559

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กิจกรรมประกวด RMUTLL STAR CONTEST
12 กันยายน 2559 เวลา 16.00-18.00 น. รอบคัดเลือก ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

13 กันยายน 2559 จับหมายเลขผู้เข้าประกวด / ถ่ายภาพนิ่ง เวลา 16.00-18.00 น. ณ อาคารกิจการนักศึกษา

21 กันยายน 2559 รอบตัดสิน เวลา 15.00-19.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา