โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาพิมพ์ใบแสดงรายวิชาเพื่อยืนยันการลงทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาพิมพ์ใบแสดงรายวิชาเพื่อยืนยันการลงทะเบียน

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 232 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา

นักศึกษาพิมพ์ใบแสดงรายวิชาเพื่อยืนยันการลงทะเบียน ผ่านระบบทะเบียนกลาง 

http://regis.rmutl.ac.th/studentออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา