โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียน

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 165 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียน ผ่านระบบทะเบียนกลาง 

http://regis2015.rmutl.ac.th/teacherออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา