โลโก้เว็บไซต์ ลงทะเบียนปกติ / เปลี่ยนแปลงรายวิชา ผ่านระบบทะเบียนกลาง นักศึกษาทุกรหัส | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลงทะเบียนปกติ / เปลี่ยนแปลงรายวิชา ผ่านระบบทะเบียนกลาง นักศึกษาทุกรหัส

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 15 พฤศจิกายน 2563 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 176 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 16 พฤศจิกายน 2563 - 29 พฤศจิกายน 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ลงทะเบียนปกติ / เปลี่ยนแปลงรายวิชา ผ่านระบบทะเบียนกลาง นักศึกษาทุกรหัส 
ผ่านระบบทะเบียนกลาง คลิก https://regis.rmutl.ac.th/student/loginออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา