โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษา และทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ปฐมนิเทศนักศึกษา และทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 257 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 สิงหาคม 2559 - 11 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้่านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00-16.00

8 สิงหาคม 2559        ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ 

9 สิงหาคม 2559         ตรวจสุขภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ทุกคณะ และ ตรวจสุขภาพนักศึกษาระดับ ปวส. ทุกคณะ 

10 สิงหาคม 2559        กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกา 2559  และ 
                                    ตรวจสุขภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ทุกคณะ 

11 สิงหาคม 2559         กิจกรรมไหว้พระธาตุ และกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เผยแพร่สู่ชุมชน 

รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา