โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 297 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 19 สิงหาคม 2562 - 27 กันยายน 2562

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่ 1

https://regis.rmutl.ac.th/student/loginออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา