โลโก้เว็บไซต์  วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 70 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 30 สิงหาคม 2562 - 6 กันยายน 2562

สถานที่ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง

 วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W

https://regis.rmutl.ac.th/student/loginออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา