โลโก้เว็บไซต์ อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 194 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 19 มิถุนายน 2562 - 19 มิถุนายน 2562

สถานที่ : ห้องเธียร์เตอร์ ช้ัน 2 อาคาร 84 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา